Rohegaas

 

 

 

Tegutseme selle nimel, et puhtama ja jätkusuutliku elukeskkonna jaoks tuua igapäevasesse kasutusse taastuvallikaist toodetud kodumaist transpordikütust – rohegaasi, toodet, mille selline nimi kirjeldab biometaani eesti keeles parimal viisil.

Sarnane on rohegaasi nimi ka mitmetes maailma riikide kohalikes keeltes: Hollandis on see groen gas, Taanis grøn gas, Rootsis grön gas jne.

Riik on rohegaasi tulekuks andnud omalt poolt olulise panuse mitmete toetusprogrammide kaudu – esmalt rohegaasi kasutamise edendamiseks ühistranspordivahendites, seejärel toetus gaasitanklate rajamiseks, et rohegaas ka tarbijateni jõuaks ja värskelt seadustatud toetus rohegaasi tootjatele, mis võimaldab rohegaasil jõuda lõpptarbijani fossiilsele surugaasile ligilähedase hinnaga.

Motogate osutab nõustamisteenust erinevate keskkonnaprojektide realiseerimisel.

Põhiline spetsialiseerumine  ettevõttele on veemajanduse valdkonnas reoveepuhastite tehnoloogilised lahendused, nii klassikalise puhasti kui ka SBR tüüpi tehnoloogia tarne. Reoveesette käitlemine kuulub loogilise jätkuna eelnenud tegevuste komplekti. Nii anaeroobne kui aeroobne sette stabiliseerimine, selleks vajalike erinevate tehnoloogiliste lahenduste pakkumine on MG tegevuste märkimisväärne osa. Anaeroobse käitluse tulemusena tekkiva biogaasi puhastamine biometaaniks on kogu väärtusahela ulatuses ettevõtte üks tugevamaid teadmiste pakette. Kirjeldatud tegevuste referentsobjekte, kus ka Motogate on oma panuse andnud, on Eestis mitmeid. Mõned näited alates 2010.a. – Kuressaare reoveepuhasti rekonstrueerimine koos biogaasijaama rajamisega, Vaida reoveepuhasti ehitamine koos trummelkompostimisseadmega sette käitluseks, sarnane uus rajatis Kosel ja trummelkompostimine Keilas.


Tanklad

Gaasitanklad, kus hakkab liikuma ka rohegaas, on meil juba tavapärased ja neid tuleb tempokalt juurde. 2018.a. lõpuks on gaasitanklate arv meil võrreldes tänasega loodetavasti pea kahekordistunud, ehk tanklaid töötab siis vähemalt 15. Rahvusvaheliselt kasutuses olev rohegaasi tunnus on CBM (compressed biomethane – survestatud biometaan) ja seepärast ilmuvad sellised tunnused peatselt ka meie gaasitanklatele.